Utomhuspedagogik är vår förskolas profil

Profilen på Sjumilaskogens förskola är utomhuspedagogik. Det innebär att naturen är en grundläggande del i lärandet. Genom att arbeta med utomhuspedagogik stimuleras barns lärande och nyfikenhet. Praktiska erfarenheter blir till kunskap genom att barnet reflekterar över upplevelsen. Positiva upplevelser i naturen är grunden för att förklara och förstå det ekologiska sammanhang vi lever i och även öka förståelse för miljöfrågor. Genom utomhuspedagogik blir naturen ett rum som ger barnen möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lekfullt sätt. Utomhuspedagogik är en växelverkan mellan lärande inomhus och lärande utomhus, ett samspel mellan platsen, hållbar utveckling, den personliga hälsan och jordens hälsa – allt kopplat till läroplanen för förskolan Lpfö 18 reviderad 2018. Vår pedagogik innebär att vi arbetar för en hållbar framtid med de Globala Målen som innehåller redskap och teman.


Utomhuspedagogik ger starkare och friskare barn

Genom utomhuspedagogik rör sig barnen regelbundet och tränar motorik naturligt. När barn rör sig mycket och använder både stora och små rörelser anstränger och aktiverar de kroppens alla muskler och bygger samtidigt upp skelettet. På så vis utvecklas koncentrationsförmågan och även förmågan att kunna sitta still. Forskning visar att utomhuspedagogik inte bara gör barn friskare, utan även att de får en bättre fysik och motorik och är mindre stressade än andra barn. Sjumilaskogens förskola arbetar utifrån filosofin att allt man kan göra inne kan man göra ute, det är enbart fantasin som sätter gränser.


Utbildad personal

Förskolan strävar efter att all personal skall genomgå utbildningen Natur, miljö och utomhuspedagogik vid Upplandsstiftelsens Naturskola. Utbildningen ger inspiration och kunskaper så att personalen kan vara ute med barngruppen alla årstider. Personalen arbetar utifrån arbetsmaterialet Uti kuligt, Utomhuspedagogik i förskola och förskoleklass samt Leka och Lära matematik ute.

Hitta Vilse-utbildning för barnen
Alla barn på förskolan går igenom en Hitta Vilse-utbildning. Arbetsmaterialet Hitta Vilse visar vad barnen skall göra för att på bästa sätt klara sig så bra som möjligt då de gått vilse och öka chanserna för att bli hittade välbehållna.

Barnens Egna Ord

Utomhuslunch

Varje torsdag tillagar och äter personalen och barnen sin lunch tillsammans utomhus, antingen på gården, skogen eller vid något utflyktsmål. Personalen uppmuntrar alltid barnen att äta utomhus och ofta serveras även den vanliga lunchen ute för de barn som så önskar.
 

Fjällnora-dagar

Ca. två gånger per termin tillbringar varje avdelning en heldag i Fjällnora friluftsområde. Förskolan har öppet som vanligt 07.00-17.00 men föräldrarna hämtar och lämnar barnen i Fjällnora.